مجازی سازی

یکی از توانایی های شرکت رسانه به اتمام رساندن پروژه های مجازی سازی است. در این جا برای یک دید کلی معرفی این فرآیند را به شما ارائه می کنیم.

‫مجازی سازی یا ‪ Virtualization‬فن آوری است که بوسیله آن می توان اجرای همزمان دو یا چند سیستم عامل بر روی‬
‫یک سرور را انجام داد به نحوی که باعث افزایش بهره وری و کاهش در هزینه های سخت افزار و نرم افزار و همچنین استفاده‬
‫بهینه از تمامی منابع سیستمی باشد. اکنون مجازی سازی کامپیوترهای کاربران (‪ ) Clients‬نیز در این دسته قرار می گیرد.‬
‫مجازی سازی به بیانی سازوکاری است که به ما امکان کنترل منابع واقعی (برای مثال یک دستگاه سخت افزار سرور) و استفاده‬
‫از آن به گونهای بهینهتر و با قواعدی حسابشدهتر را می دهد. بگذارید مثالی ساده بزنم تا موضوع شفافتر شود فرض کنید‬
‫شما مدیر یا مسئول سیستم های اطالعاتی یک شرکت هستید و در شرکت خود چهار سرور مختلف برای سرویس دهی به‬
‫دیگر واحدها در اختیار دارید و هر یک از سرورها اختصاصاً ب رای کار خاصی طراحی شده است. در زمانی که یکی از این‬
‫سرورها به هر دلیلی از مدار خارج شوند آن سرویس به طور کامل قطع میشود ولی تنها اگر از تکنولوژی مجازیسازی استفاده‬
‫کرده باشید می توانید یک نسخه مجازی از آن سرور تهیه کرده و در یکی از سرورهای دیگر قرار دهید و در آن زمان با فعال‬
‫کردن آن نسخه سریعاً به سرویس دهی ادامه دهید. به این گونه شما از تمامی سخت افزارها استفاده کامل میکنید و هیچ یک‬
‫از سیستمها دچار قطعی نمیشود.‬

‫به طور خالصه خلق این تکنولوژی را میتوان نتیجه پوشش ضعفهای نرم افزاری و سخت افزاری دانست . این ضعفهای‬
‫نرمافزاری برخی به خاطر عدم پشتیبانی اصولی سیستم عامل های مطرح مانند ویندوز و لینوکس در اجرای برنامه های متعدد‬
‫در یک محیط است و برخی دیگر به سبب عدم سازگاری سخت افزارها و رشد نامناسب نرم افزارهای سیستمی و‬
‫سختافزارهای جانبی دانست که در چندین دهه گذشته مسبب ایجاد ناسازگاریهایی شده است. البته در چند سال گذشته با‬
‫سرعت گرفتن روند گسترش سیستم های اطالعاتی متعدد در یک سازمان و همچنین بدیهی شدن فعالیت نرم افزارها و سخت‬ ‫افزارها به صورت ۲۴ ساعت آن هم در ۷ روز هفته، کنترل و ارتقای سیستمها به معضلی بدل شده است که با هیچ تکنولوژی‬
‫دیگری جز مجازی سازی امکان پاسخگویی به آن نیست. این تکنولوژی با قابلیتهای متعدد خود در زمینه کنترل منابع سخت‬
‫افزاری و نرم افزاری و امکان استفاده از حداکثر منابع سیستم، انعطاف الزم را برای فعالیتهای سنگین محاسباتی و ذخیره‬
‫سازی اطالعات فراهم میکند.‬
‫فن آوری رایانش ابری‬
‫یکی از مفاهیم اساسی در فهم مجازی سازی فهم فن آوری رایانش ابری است. اگر چه ممکن است که در سطوح اولیه مجازی‬
‫سازی این مفاهیم چندان پر کاربرد به نظر نرسند اما در بسیاری از بخش های مجازی سازی، این فن آوری با فن آوری ابری‬
‫بهم پهلو می زنند.‬
‫رایانش ابری یا همان ‪ Cloud computing‬تکنولوژی جدیدی است که به زودی در سرتاسر دنیا محبوب خواهد شد. از واژه‬
‫ابر در نام این مدل استفاده می کنند زیرا ابر تصویری است انتزاعی از شبکه عظیم که حجم آن مشخص نیست، نمیدانید از‬
‫چه میزان منابع پردازشی تشکیل شده، ابعاد ز مانی و مکانی هر کدام از اجزا مشخص نیست، سخت افزارها و نرم افزارهای آن‬
‫نیز قابل سنجش نیست که کجا هستند فقط آن چه عرضه میکنند را میشناسید و از آن استفاده میکنید. در حقیقت سعی‬
‫شده، کاربران بدون توجه و یا درگیری در پیچیدگیهای طراحی و ساخت آن، فقط از این مد ل به آسانی استفاده کنند.‬
‫رایانش ابری مدلی است که دسترسی به منابع محاسباتی، سرورها، فضای ذخیرهسازی، برنامههای کاربردی و انواع سرویسها‬
‫را با سرعت مناسب و سهولت فراهم میکند به نحوی که این سرویس ها و منابع کامالً متناسب با نیاز کاربر ارائه شده است و‬
‫م تقابالً کاربر نیز تنها به میزان استفادهای که داشته، هزینه پرداخت می نماید. به بیان ساده در یک محیط مبتنی بر ابر تمامی‬
‫برنامههای کاربردی مورد نیاز کاربران، مبتنی بر وب ارائه می شوند، و به این ترتیب تنها با اتصال به اینترنت و دارا بودن سرعت‬
‫مناسب از تمامی بسترهای فراهمشده میتوان بهره برد.‬
‫با ا ستفاده از این مدل، دیگر نیازی نیست نگران این موضوع باشید که به علت باال بودن هزینه یک نرم افزار یا سخت افزار‬
‫امکان استفاده از آن را ندارید یا فرصت نصب آن نرم افزار را نداشته باشید یا فضای کافی برای نصب سیستمهای نرم افزاری‬
‫که حجم باالیی از فضای ذخیره را طلب می کنند، نداشته باشید یا حتی نتوانید از جدیدترین نسخه آن استفاده کنید. ممکن‬
‫است گاهی اوقات نیز به دلیل اینکه به سیستم شخصی خودتان دسترسی ندارید (مثال در سفر هستید) نمیتوانید از نرم‬
‫افزارها و یا اطالعات روی حافظه رایانه خود استفاده کنید.خیلی وقتها هم نگ ران از دست رفتن اطالعاتتان هستید یا فضای‬
‫کافی برای ذخیره آنها را ندارید، به کمک این مدل این نگرانیها بر طرف خواهد شد.‬
‫برای شفافتر کردن جنبهای از این مدل آن را میتوان به برق تشبیه کرد. امروزه هر کدام از ما انسانها برای استفاده از وسایل‬
‫یا تجهیزات برقی نیازی به خرید و استفاده از ژنراتور یا نیروگاه برق در خانهی خود ندارد و افراد برق مورد نیاز خود را جداگانه‬
‫تولید نمیکنند، بلکه نیروگاههای عظیم برقی به وجود آمدهاند و هرکس متناسب با نیاز خود از آنها برق را اجاره میکند.‬
‫در ‪ Cloud computing‬نیز سیستمهای بسیار بزرگ و قوی به وجود آمدهاند که حافظه، پردازنده و انواع سرویسها را ارائه‬
‫میدهند. هرکس می تواند از این امکانات با توجه به نیاز خود استفاده کند و هزینهاش را بپردازد. در حقیقت میتوان گفت در‬
‫این مدل به جای خرید نرم افزار یا سرورهای بزرگ و قوی، آنها را اجاره میکنید.‬
‫محاسبات ابری را نباید با محاسبات شبکهای اشتباه گرفت، زیرا عموما در محاسبات شبکهای امکانات و اطالعات فقط روی‬
‫سرور های یک شرکت خاص قرار دارد، حال آنکه محاسبات ابری بسیار بزرگتر از آن است و شامل چندین شرکت و تعداد‬
‫وسیعی از سرورها و دستگاهها است. برای محاسبات شبکه ای دستیابی به امکانات فقط از طریق متصل شدن به همان شبکه‬
‫امکان پذیر است، اما برای استفاده از امکانات ابری می توان از هر جا توسط اینترنت به آن دسترسی پیدا کرد. در محاسبات‬
‫شبکهای تنها کارمندان همان سازمان میتوانند از آن استفاده ک نند در حالی که کل افراد متصل به اینترنت میتوانند از‬
‫امکانات محاسبات ابری بهره ببرند.‬
‫پنج ویژگی مهم رایانش ابری‬
‫خود خدمتی مبتنی بر تقاضا : مشتری میتواند امکانات رایانشی همچون فضای ذخیرهسازی در شبکه را به هنگام نیاز از‬
‫هر سرویس دهندهای به طور خودکار بهدست آورد.‬
‫دسترسی گسترده شبکه : امکانات روی شبکه در دسترس هستند و میتوان با سازوکارهای استاندارد به آنها دست یافت.‬
‫این سازوکارها از بسترهای ناهمگون و متفاوت (گوشیهای موبایل، لپتاپها و… ) پشتیبانی میکنند.‬
‫منابع مستقل از مکان : فراهمکنندگان منابع رایانشی میتوانند با بهکارگیری مدل «چند مشتری» به چندین کاربر خدمت‬
‫رسانی کنند. این کار از طریق اختصاص منابع واقعی و مجازی مختلف به صورت پویا و بنا بر درخواست مشتری و پس گرفتن‬
‫آنها، صورت می گیرد. در اینجا حالتی از عدم وابستگی به مکان و جود دارد که در آن مشتری معموال کنترل یا دانشی درباره‬
‫محل دقیق منابع فراهم شده ندارد، ولی ممکن است در سطوح انتزاعی باالتر بتواند محل را تعیین کند، مثل: کشور، استان،‬
‫شهر یا مرکز داده. برای نمونه منابع شامل فضای ذخیرهسازی، توان پردازشی، حافظه، پهنای باند شبک ه و ماشینهای مجازی‬
‫میباشد.‬
‫انعطاف پذیری سریع و آنی : میتوان امکانات را به سرعت و با انعطاف، در بعضی موارد به صورت خودکار، بهدست آورد تا‬
‫به سرعت گسترش داده شده (از دید مقیاس) یا در جا آزاد شوند و خیلی سریع به مقیاس کوچکتری دست یابند. از دید‬
‫مشتری ا مکاناتی که برای استفاده در دسترس هستند اغلب نامحدود به نظر میآیند و میتوانند به هر مقدار و در هر زمان‬
‫خریداری شوند.‬
‫پرداخت در قبال استفاده :)‪ (Measured Service‬سیستمهای ابری منابع را خودکار کنترل و بهینه میکنند. این کار‬
‫با بهکارگیری توانایی اندازهگیری در سطحی که مناسب نوع سرویس یا منبع مورد استفاده است (مانند: فضای ذخیرهسازی،‬
‫توان پردازشی، پهنای باند و شمار کاربران فعال) انجام میشود. میزان استفاده از منابع میتواند به شکلی شفاف هم برای‬
‫مشتری و هم برای فراهم کننده تحت نظر گرفته شود، کنترل شده و گزارش داده شود.‬
‫رایانش ابری مزایای بسیار زیادی دارد که در این جا به ذکر چند مورد از آنها بسنده میکنیم.‬
‫۱٫ کامپیوترهای ارزان قیمت برای کاربران‬
‫۴٫ کارایی باال‬
‫۳٫ مشکالت نگهداری کمتر‬
‫۲٫ هزینه نرمافزاری و سخت افزاری کمتر‬
‫۵٫ بهروزرسانی سریع نرمافزارها‬
‫۶٫ ظرفیت ذخیرهسازی نامحدود‬
‫۷٫ افزایش امنیت دادهها‬
‫۸٫ بهبود کارایی میان سیستم عاملها‬
‫میتوان رایانش ابری را به عنوان مجموعهای از سرویسها تصور نمود که به عنوان معماری رایانش ابری نمایش داده میشوند.‬
‫شکل زیر این معماری را نشان میدهد.‬
‫سرویس های رایانش ابری‬
‫سرویسهایی که از طریق رایانش ابری ارائه میشوند، معموالً شامل سرویسهای فن آوری اطالعات هستند که ‪Software‬‬
‫‪as a Service‬یا ‪ SaaS‬نامیده میشوند و در باالی پشته )‪ (stack‬نشان داده شده است. نرمافزار به عنوان سرویس به‬
‫کاربران اجازه میدهد تا برنامهه ای خود را از طریق ابر و از راه دور اجرا کنند.‬
‫‪ Infrastructure as a Service‬یا ‪ IaaS‬به منابع محاسباتی و رایانشی اشاره میکند که به عنوان سرویس ارائه میشوند‬
‫و شامل کامپیوتر های مجازی با قدرت پردازش ضمانت شده و پهنای باند رزرو شده برای ذخیرهسازی و دسترسی به اینترنت‬
‫میباشد.‬
‫‪Platform As A Service‬یا ‪ PaaS‬مشابه زیر ساخت به عنوان سرویس است، اما عالوه بر آن شامل سیستم عاملها و‬
‫سرویسهای مورد نیاز برای یک نرمافزار خاص میباشد .‬
‫‪Delivery Servers As A Service‬یا ‪ dSaaS‬امکان ذخیرهسازی را برای مصرفکننده فراهم میآورد و پاسخگوی‬
‫نیاز به پهنای باند برای ذخیرهسازی است.‬
‫انواع ابر‬
‫همانطور که در شکل مشخص است سه نوع ابر وجود دارد: ابر عمومی، ابر خصوصی و ابر ترکیبی.‬
‫ابر عمومی‬
‫در ابر عمومی منابع محاسباتی به صورت پویا از طریق اینترنت و برنامهها یا سرویسهای تحت وب تهیه میشوند. ابرهای‬
‫عمومی توسط شرکتهای ارائه دهنده خدمات ابر اجرا میشوند و برنامههای کاربران مختلف، روی سرورهای ابر، سیستمهای‬
‫ذخیرهسازی و شبکهها با هم ترکیب میشوند.‬
‫ابر خصوصی‬
‫ابر خصوصی به رایانش ابری در شبکههای خصوصی اشاره میکند. ابرهای خصوصی برای استفاده انحصاری مشتریان‬
‫مشخص، کنترل کامل بر روی دادهها، امنیت و کیفیت خدمات به وجود میآیند. ابرهای خصوصی میتوانند توسط خود‬
‫سازمان، شرکتها یا توسط فراهم آورنده ابر ایجاد و مدیریت شوند. در واقع ابر خصوصی، تنها از پشت فایروالها قابل دسترسی‬
‫است .‬
‫هر سازمانی که بخواهد زیرساخت های خود را روی ابر منتقل کند باید بتواند یک محیط امن جهت ارتباط با دادهها ایجاد کند‬
‫به طوری که اطالعات سازمان تنها در دسترس افرا د مطمئن و کارمندان مشخصی قرار بگیرد. ابر خصوصی با در نظر داشتن‬
‫این نیاز، چنین فضایی را در اختیار سازمانها قرار میدهد. در این حالت سازمانها به جای صرف هزینه زیاد جهت خریداری،‬
‫نصب و نگهداری تجهیزات مرتبط با فعالیتهای رایانشی خود، از خدمات ابر خصوصی بهره میگیرند و در حقیقت تنها به‬
‫اندازه توان رایانشی مورد نیاز خود هزینه میکنند.‬
‫ابر ترکیبی‬
‫محیط ابر ترکیبی، مدلهای ابرهای عمومی و خصوصی را ترکیب میکند. ابرهای ترکیبی، در توزیع برنامههای کاربردی روی‬
‫ابرهای عمومی و خصوصی پیچیدگی هایی دارند. به بیان دیگر، زیرساخت ترکیبی از چندین ابر (عمومی، خصوصی یا گروهی)‬
‫تشکیل میشود که ممکن است هر یک از این ابرها توسط یک ارائه کننده ایجاد شود و همه این ابرها در کنار هم یک ابر‬
‫ترکیبی را ایجاد کنند.‬
‫البته در بعضی منابع نوع دیگری ابر، به نام ابر گروهی نیز معرفی شدهاست. سازمانهایی که اهداف و وظایف مشترکی دارند‬
‫میتوانند از زیرساختهای ابری مشترکی به نام «ابر گروهی» استفاده ببرند؛ در این حالت، زیرساخت رایانشی بین چند‬
‫سازمان به اشتراک گذاشته میشود.‬
‫قدم به قدم تا طراحی یک زیرساخت مجازی‬
‫ممکن است شما هم مانند بسیاری از مدیران ‪ IT‬هر روز بخش زیادی از وقت خود را با کار بر روی سرورهای فیزیکی،‬
‫سوییچهای مختلف شبکه، بررسی ارتباطات و دستگاههای ‪ UPS‬بگذرانید و با مشکالت و مسائل شبکههایی ک ه امکان کنترل‬
‫متمرکز ارتباطات، اطالعات و منابع در آن وجود ندارد سر در گریبان باشید . برای رسیدن به این رویا نیاز به یک طرح یا نقشه‬
‫راه داریم. باید از سیستمهای مجازیسازی، نرمافزارها و سخت افزارهایی استفاده کنیم تا به ما امکان کنترل بهینه منابع را‬
‫بدهد. اما این طرح را چه طور، چگونه و به چه صورت باید آماده کرد و چه مسائلی نیاز به توجه بیشتری دارند؟ چنین طرحی‬
‫از سه مرحله تشکیل میشود ابتدا محیط سازمان را میشناسید، سپس به مسائل و چالشهای فنی می پردازید و در آخر نحوه‬
‫کار سیستمها را مورد بررسی قرار می دهید. بگذارید برای درک بهتر این موضوع هر مرحله را به صورت شفافتر به بحث‬
‫بگذاریم.‬
‫قدم اول – بررسی شرایط محیطی‬
‫برای شروع به کار و رسیدن به هدف بایستی ابتدا طرحی داشته باشیم که درک درستی از شرایط و محیط به ما ارائه کند.‬
‫ابتدا از محیطی که در آن قرار داریم شروع می کنیم یعنی به سراغ شرایط محیطی سازمان میرویم. پیشنهاد میکنم با بررسی‬
‫شرایط و محیط سازمان و یا مصاحبه با افراد مختلف برای این سواالت جوابی بیابید:‬
‫-چه تعداد افراد کاربر فعال سیستمها هستند.‬
‫-کاربران به چه طریقی به سیستمها متصل خواهند شد.‬
‫-مسئولیت فعالیتهای ‪ IT‬سازمان بر عهده چه کسانی است.‬
‫-چه تعداد سختافزار در حال استفاده است.‬
‫- میزان مصرف فعلی پهنای باند در شبکه چه مقدار است.‬
‫-مسیرهای ارتباطی به چه صورت طراحی شدهاند.‬
‫-امنیت فعلی شبکه با استفاده از چه نرمافزار یا سختافزارهایی تامین میشود‬
‫-کدامیک از سختافزارهای در حال کار امکان استفاده در زیرساخت مجازیسازی را خواهند داشت.‬
‫این قبیل سواالت به شما کمک می کنند تا با سنجش بهتر شرایط، طرحی هر چه نزدیکتر به واقعیت را تهیه کنید. اگرچه‬
‫دست یابی به تمامی اطالعات موجود کمی دشوار است اما با استفاده از الگهای سیستمهای مانیتورینگ، ‪event‬‬
‫‪ Networking Tools ،management systems‬و یا ابزارهای خاصی که توسط برخی از شرکتها ارائه میشود مانند‬
‫‪ VMware Capacity Planner‬میتوانید این مرحله را به آسانی پشت سر بگذارید.‬
‫قدم دوم – بررسی شرایط فنی‬
‫اکنون که پاسخ سواالت باال را یافتید بایستی با تحلیل این اطالعات چیدمان آینده زیرساخت مجازیسازی را چه از نظر‬
‫سیستمهای نرمافزاری و چه از نظر سختافزارهای مورد نیاز بدست آورید.‬
‫-چه نوع سرورهایی استفاده شود.‬
‫-چه نوع پردازندهها یی استفاده شود.‬
‫-چه نوع منبع ذخیرهسازی استفاده شود.‬
‫-از چه نرمافزاری برای تهیه نسخههای پشتیبان استفاده شود.‬
‫-امکان راهاندازی ‪ Recovery Site‬وجود دارد.‬
‫-چه نرمافزاری برای مجازیسازی سرورها استفاده شود.‬
‫-چه مقدار فضای ذخیرهسازی و چه مقدار حافظه ‪ RAM‬نیاز است.‬
‫-چه میزان فضا برای راهاندازی مرکز داده نیاز است.‬
‫-میزان برق مصرفی دستگاهها چه مقدار است.‬
‫-چه تعداد کارت شبکه و آپ لینک مورد نیاز است.‬
‫قدم سوم – شرایط عملیاتی‬
‫تا به اینجا درصد باالیی از مسائل برای شما مشخص شده است و تا حدود زیادی از گستره و ابعاد این طراحی و پیادهسازی‬
‫پس از آن مطلع شدهاید. اما آنچه شما را مجاب میسازد تا از میان راهکارهای شرکتهای مختلف برای طرح خود یکی را‬
‫انتخاب کنید همین شرایط عملیا تی سازمان است. اگر شرایط عملیاتی سازمانی بسیار حساس و غیرقابل ریسک باشد شما باید‬
‫به سوی گزینههای پرهزینه و کم خطر بروید، انتخابهایی که پیش از این بارها و بارها مورد تست قرار گرفتهاند و به تجربه در‬
‫محیطها و شرایط گوناگون جواب دادهاند. انتخاب تجهیزات مطمئن، خرید نرمافزارهای تجاری، خرید پشتیبانی رسمی از‬
‫شرکتهای معتبر برای نرمافزارهای در ح ال استفاده و انتخابهایی از این دست در این مرحله مشخص میشود.‬
‫پیشنهاد ما:‬
‫نرم افزارهای زیادی وجود دارند که امکان مجازی سازی را برای ما فراهم می کنند اما مقایسه قابلیت های آن ها ما را به چند‬
‫گزینه محدود رهنمون می سازد. یکی از بهترین گزینه ها از نظر ما ‪ ESX‬است. این نرم افزار با توجه به قابلیت های آن یکی‬
‫از مطرح ترین نرم افزارها در دنیاست. بخشی از قابلیت های این نرم افزار به قرار زیر است:‬
‫مدیریت برنامه های بازیابی به صورت متمرکز‬
‫‪‬‬ ‫ایجاد و مدیریت برنامههای بازیابی از طریق ‪VMware vCenter Server‬‬
‫‪‬‬ ‫مرور و نمایش ماشینهای مجازی محافظت شده، چه به روش ‪ Array Based Replication‬و یا ‪vSphere‬‬
‫‪( Replication‬دو تکنولوژی استفاده شده در اس -آر -ام که برای سنکرون دادهها در الیه ذخیرهسازی استفاده می‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شود و هرکدام دارای معایب و مزایا نسبت به هم هستند.)‬
‫اتصال ماشینهای مجازی به منابع مناسب، شبکهها و پوشهها در سایت پشتیبان‬
‫اولویت بندی و ایجاد صف برای بوت شدن ماشینهای مجازی‬
‫‪‬‬ ‫استفاده از آی -پیهای سفارشی (تغییر آی -پی) برای ماشینهای مجازی روشن شده‬
‫خاموشکردن ماشینهای مجازی غیر ضروری در سایت پشتیبان و آزادسازی منابع درجهت استفاده ماشینهای‬
‫منتقل شده از سایت اصلی در هنگام رخداد فاجعه‬
‫‪‬‬ ‫استفاده از اسکریپتهای دستی و سفارشی جهت بهبود مراحل بازیابی‬
‫تعریف میزان دسترسی کاربران، جهت مشاهده و یا تغییر در برنامههای بازیابی‬
‫بازیابی چندین سایت، در یک سایت پشتیبان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آزمایش بازیابی ماشینهای مجازی، بدون بروز اختالل‬
‫‪‬‬
‫پاککردن بازیابیهای آزمایشی بهصورت خودکار‬
‫‪‬‬ ‫استفاده از ‪ Snapshot‬جهت عدم ایجاد اختالل در سنکرون دادهها‬
‫‪‬‬ ‫اتصال ماشین های مجازی منتقل شده، در شبکه محافظت شده (ایزوله) و جلوگیری از بروز اختالل با ماشینهای‬
‫اصلی‬
‫‪‬‬ ‫ذخیره، مشاهده و گزارش گیری از مراحلِ انتقال ماشینهای مجازی به سایت پشتیبان از طریق ‪VMware‬‬
‫‪‬‬ ‫‪vCenter Server‬‬
‫حذف انتخابی ماشینهای مجازی آزمایشی منتقل شده‬
‫بازیابی خودکار ماشین های مجازی در صورت بروز فاجعه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مجازی سازی‬
‫مانیتور سطح دسترسی سایت اصلی و اخطار به مدیر سیستم درصورت وقوع حادثه‬
‫اجرای برنامه بازیابی فقط با فشار یک دکمه، از طریق ‪VMware vCenter Server‬‬
‫پشتیبانی از تکنولوژی جدید ‪vSphere Replication‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫استفاده از این تکنولوژی برای سختافزارهای ذخیرهسازی قدیمی و یا ناسازگار پیشنهاد میشود‬
‫مناسب برای شرکت های کوچک که توجیه اقتصادی برای خرید الیسنس استفاده از امکانات رپلیکیشن سخت -‬
‫‪‬‬ ‫افزارهای خود را ندارند‬
‫مدیریت رپلیکیشن از طریق ‪ vCenter‬در الیهای که ماشینهای مجازی درحال کار هستند (استفاده از ‪) VMDK‬‬
‫‪‬‬ ‫انعطاف پذیری رپلیکیشن‬
‫‪‬‬ ‫تنظیم آخرین نقاط بازگشت ( ‪ ) RPO‬از ۵۱ دقیقه تا ۲۴ ساعت‬
‫انتقال آخرین دادههای تغییریافته در دیسک به منظور استفاده بهینه از پهنای باند شبکه‬
‫‪‬‬ ‫پشتیبانی از صدها ماشین مجازی در هر کالستر‬
‫‪‬‬
‫ویژگیهای نرم افزار :‬
‫- عدم نیاز و وابستگی به سیستم عامل‬
‫- ساخ ت سریع ماشین های مجازی‬
‫- امکان تنظیم هسته های ‪ CPU‬برای هر ماشین مجازی‬
‫- کارکرد مستقل ماشینهای مجازی بدون تاثیر گذاری بر یکدیگر‬
‫- امکان کنترل ماشینهای مجازی به صورت ‪Web base‬‬
‫- امکان ارائه کنترل پنل برای هر ماشین مجازی‬
‫- امکان تغییرات سریع و داینامیک در هر ماشین‬
‫- امکان تغییر در اندازه هارد هر ماشین بدون از دست رفتن اطالعات‬